The Attitudes of 2nd and 3rd Grade Primary School Students towards Life studies Course and Their Levels of School Happiness

Betül AKYÜREK TAY

Abstract


Students’ ability to internalize desired characteristics in life studies course is closely related to their readiness. The readiness is in turn linked to students’ knowledge, abilities, interests, habits, attitudes and values. Considering attitudes, students learn more effectively and become more successful when they develop a positive attitude towards a course. Depending on that success, students are expected to be happy. In the present study, students’ attitudes towards life studies course and their levels of school happiness are investigated using single screening, causal comparison and relational screening models. The study sample consists of 948 students selected via stratified and random sampling from a population of students attending 2nd and 3rd grades of primary schools in Ankara. The results of the analyses performed with parametric tests demonstrate high levels of life studies course attitudes and school happiness among 2nd and 3rd grade primary school students. A moderate, positive and significant relationship was found between attitudes and school happiness, with attitude accounting for 15% of the total variance of happiness. However, attitudes and school happiness do not vary significantly according to gender, grade, parents’ education and daily reading time.

Keywords: Attitude, Life Studies, School Happiness.


Full Text:

PDF

References


Alpay A., & Eryılmaz, A. (2011). Investigation of the relationship between high school students’motivation to class engagement and school burnout. International Online Journal of Educational Sciences, 3(1), 181-199. https://dergipark.org.tr/tr/pub/maeuefd/issue/19394/205976

Baş, M., Tertemiz, N., & Tay, B. (2021). The effects of integrated mathematics and social sciences teaching on 3rd grade students' academic achievement. Bolu Abant İzzet Baysal University Journal of Faculty of Education, 21(4), 1311-1327. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2021..-1000871

Binbaşıoğlu, C. (2003). Hayat bilgisi öğretimi. Nobel Yayın Dağıtım.

Bird, J. M., & Markle, R. S. (2012). Subjective well-being in school environments: Promoting positive youth development through evidence-based assessment and intervention. American Journal of Orthopsychiatry, 82, 61-66. https://doi.org/10.1111/j.1939-0025.2011.01127.x

Bloom, B. S. (1995). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme (Trans. D. A. Özçelik). MEB Basımevi.

Bütün, E. (2021). Hayat bilgisi dersinde kavram karikatürü kullanımının hayat bilgisi dersine yönelik öğrenci tutumuna etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 1291-1316.

Cuñado, J., & de Gracia, F. P. (2012). Does education affect happiness? Evidence for Spain. Social Indicators Research, 108(1), 185-196. http://www.jstor.org/stable/23261310

DeVellis, R. F. (2016). Scale development: Theory and applications. Sage.

Diener, E. (1994). Assessing subjective well-being: Progress and opportunities. Social Indicators Research, 31, 103-157. https://doi.org/10.1007/BF01207052

Diener, E., & Diener, C. (1996). Most people are happy. American Psychological Society, 7(3), 181-185. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.1996.tb00354.x

Diener, E., & Diener, M. (1995). Cross-cultural correlates of life satisfaction and self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 68(4), 653-663. https://doi.org/10.1037/0022-3514.68.4.653

Dilber-Özer, Z. (2021). Almanya’da ilkokul 3. sınıf sachunterrıcht (hayat bilgisi) dersi programının uygulanmasına yönelik bir durum çalışması [Doktora tezi, Marmara Üniversitesi- İstanbul].

Engels, N., Aelterman, A., Petegem, K. V., & Schepens, A. (2004). Factors which influence the wellbeing of pupils in Flemish secondary schools. Educational Studies, 30, 127-143. https://doi.org/10.1080/0305569032000159787

Erden, M., & Akman, Y. (1997). Eğitim psikolojisi. Arkadaş Yayınları.

Fidan, N. (1996). Okulda öğrenme ve öğretme. Alkım Yayınları.

Gündoğan, A., & Akar, C. (2019). Happiness scale at school for primary school students: Validity and reliability study. TAY Journal, 3(1), 61-75. https://dergipark.org.tr/en/pub/tayjournal/issue/57152/806571

Harter, S. (1983). Development perspectives on the self-system. In (P. H. Mussen Ed.), Handbook of child psychology, (pp. 275-385). Wiley.

Heubner, E. S., Suldo, S. M., Valois, R. R., Darne, J. W., & Zullig, K. (2004). Brief multidimensional students’ life satisfaction scale: Sex, race, and grade effects for high school sample. Psychological Reports, 94, 351-356. https://doi.org/10.2466/pr0.94.1.351-356

Hocaoğlulları, B., & Aktepe, V. (2022). İlkokul öğrencilerinin çevreye yönelik tutumları ile hayat bilgisi ders tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Tez No. 784041) [Yüksek lisans tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi- Nevşehir]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Hong, Y., Ra, Y., & Jang, H. (2015). A study on young children's perceptions and experiences of happiness. Asia-Pacific Journal of Research in Early Childhood Education, 9(1), 39-64. https://www.pecerajournal.com/detail/67437

Honig, A. S., & Brophy, H. E. (1996). Talking with your baby: Family as the first school. Syracuse University Press.

İra, N., Özenç-İra, G., & Gecer, A. (2019). Orff yaklaşımına dayalı hayat bilgisi dersi etkinliklerinin öğrencilerin tutum ve başarı düzeyi üzerindeki etkisi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(30), 270-287. https://doi.org/10.29329/mjer.2019.218.16

Kantarcıoğlu, S. (1998). Anaokulunda eğitim: Öğretmen kitapları dizisi. MEB Yayınları.

Karasar, N. (1998). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayın.

Lewis, M., Michalson, L., (1983). The measurement of emotion. children’s emotions and moods: Developmental theory and measurement. Plenum Press.

Lyubomirsky, S., & Tucker, K. L. (1998). Implications of individual differences in subjective happiness for perceiving, interpreting, and thinking about life events. Motivation and Emotion, 22(2), 155-186. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:18717079

Lyubomirsky, S., King, L., & Diener, E. (2005). The benefits of frequent positive affect: Does happiness lead to success? Psychological Bulletin, 131, 803–855.

MEB, (2018). Hayat bilgisi dersi (İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflar) öğretim programı. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Oker, D. & Tay, B. (2020). Hayat bilgisi dersi tutum ölçeğinin geliştirilmesi ve öğrencilerin hayat bilgisi dersine yönelik tutumları. Kalem International Journal of Education and Human Sciences, 10(2), 731-756. https://doi.org/10.23863/kalem.2020.173

Oker, D. (2019). Hayat bilgisi tutum ölçeğinin geliştirilmesi ve öğrencilerin hayat bilgisi dersine yönelik tutumları ve görüşleri (Tez No. 582634) [Yüksek lisans tezi, Kırşehir Ahi Evran University - Kırşehir]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Oker, D., & Tay, B. (2019). İlkokul öğrencilerinin gözünden hayat bilgisi dersi ve öğrenmek istedikleri konular. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 5(3), 409-425.

Richter, A. Gilbert, P. & McEwan, K. (2009). Development of an early memories of warmth and safeness scale and its relationship to psychopathology. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 82, 171-184. https://doi.org/10.1348/147608308X395213

Sarı, İ., & Bulut, Y. (2020). Antrenörlük mesleğine yönelik tutum ölçeği: üniversite öğrencileri için geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences, 12(1), 65-76.

Sönmez, V. (2005). Hayat ve sosyal bilgiler öğretimi ve öğretmen kılavuzu. Anı Yayıncılık.

Suldo, S. M., & Huebner, E. S. (2005). Is extremely high life satisfaction during adolescence advantageous? Social Indicators Research, 78, 179-203. https://doi.org/10.1007/s11205-005-8208-2

Taşdemir, M. (2000). Eğitimde planlama ve değerlendirme. Ocak Yayınları.

Tavşancıl, E. (2002) Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Nobel Yayıncılık.

Tay, B., Uçuş-Güldalı, Ş. & Baş, M. (2017). Etkinlik örnekleriyle hayat bilgisi öğretimi. Pegem Akademi Yayınları.

Tezbaşaran, A. (1996). Likert tipi ölçek geliştirme. Psikologlar Derneği Yayınları.

Twilley, D., Holland, W. H., & Morris, L. (2022). Investigating Recreation Activity Type on College Students’ Subjective Well-being and Leisure Satisfaction. Journal of Education and Recreation Patterns (JERP), 3(2), 175-192. DOI: https://doi.org/10.53016/jerp.v3i2.73

Yavuz, A. (2017). İlkokul hayat bilgisi dersinde bilişim teknolojileri destekli yansıtıcı düşünme etkinliklerinin öğrencilerin ders başarısına ve tutumuna etkisi (Tez No. 470532) [Yüksek lisans tezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi-Rize]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Zayimoğlu Öztürk, F., & Coşkun, M. (2015). Hayat bilgisi dersine yönelik bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 4(1), 239-251. https://dergipark.org.tr/tr/pub/goputeb/issue/34518/381530
DOI: https://doi.org/10.53016/jerp.v4i2.202

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The Journal of Education and Recreation Patterns © 2023 by The Journal of Education and Recreation Patterns is licensed under CC BY-NC-SA 4.0