Investigation of the Relationship between Liking of Children Levels and Attitudes Toward Teaching Profession of Physical Education Teachers

Serpil AKÇINAR, Mahmut TOKCAN

Abstract


This study examines the relationship between liking of children levels and attitudes toward teaching profession of permanent and contracted physical education teachers working in public schools within the Malatya Directorate of National Education, Turkey, in the 2021-2022 education period. In our study, age, gender, marital status, years of professional seniority, educational status, having children, and workplace locality were also examined in terms of subscales. 103 physical education teachers voluntarily participated in the study. The “Attitudes Toward Teaching Profession” scale developed by Demirel and Ünişen in 2015, the “Barnett Liking of Children” scale developed by Barnett and Sinsini in 1990 and adapted into Turkish by Duyan and Gelbal in 2008, and a personal information form were applied to the teachers who participated in the study based on volunteerism. Quantitative research methods and techniques were used in this study. The correlational survey model, one of the general surveying models, was used. Prior to analysis, data underwent a normality test confirming a normal distribution. Pairwise comparisons were assessed using Independent Samples t-test, and three-or-more-sample comparisons utilized One-Way Analysis of Variance (ANOVA). The Tukey test identified specific group differences in significant outcomes. The study revealed no significant difference in liking of children concerning the variables examined. Nonetheless, significant disparities were noted in attitudes toward teaching based on gender, marital status, parental status, age, and professional experience. Ultimately, a weak, positive linear correlation was identified between physical education teachers’ liking of children and their attitudes toward teaching.

Keywords: Child, Love, Physical Education Teacher, Professional Attitude, Teacher Attitude


Full Text:

PDF

References


Altay, O. (2021). Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının ve Mesleğe İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Alınan Yer https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Ayeş Aslan, E. (2018). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarıyla Çocuk Sevme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Ağrı İli Örneği). (Yüksek Lisans Tezi). Alınan Yer https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Bozca, S. (2015). Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları İle İş Doyumları Arasındaki İlişki. (Yüksek Lisans Tezi). Alınan Yer https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri.

Ceylan, E.A. (2017). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuk Sevme Düzeyleri İle İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Alınan Yer https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Çağlayan Akça, I. (2019). Öğretmenlerin Çocuk Sevme Düzeyleri İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. (Yüksek Lisans Tezi). Alınan Yer https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Dayı, M. (2022). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutumlarının Ölçülmesi/Balıkesir İli Örneği. (Yüksek Lisans Tezi). Alınan Yer https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Demir Sarıer, M. (2020). Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İle İş Yaşam Dengesi ve Motivasyonları Arasındaki İlişki. (Yüksek Lisans Tezi). Alınan Yer https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Duyan, V. ve Gelbal, S. (2010). "Barnett Çocuk Sevme Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlama Çalışması." Eğitim ve Bilim, (33), 40-48.

Ergün, M. ve Özdaş, A. (1999). Okul Gözlemi ve Uygulama Çalışmalarının Öğretmen Adayları Üzerindeki Etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (3), 115-11

Gülüm, R. (2019). Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerinin İletişim Becerileri İle Mesleki Tutum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Erzurum İli Örneği). (Yüksek Lisans Tezi). Alınan Yer https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp.

İnan, E.H. (2021). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çoklu Zekâ Alanları, Öz Yeterlik İnançları ve Çocuk Sevme Düzeylerinin İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Alınan Yer https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

İpek, S. ve İpek, C. (2015). Temel Eğitimde Görev Yapan Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Özyeterlik İnançları ve Mesleki Tutumları (Rize İli Örneği). Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(8), 169- 190.

Kabaklı Çimen, L. (2015). The Examination of Variables Affecting Education Faculty of Student’s State of Liking of Children, Turkish Studies, 10(11), 811-831. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.8446

Kapucu, S.T. (2019). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Doyumları İle Çocuk Sevgisi Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Alınan Yer https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Katıtaş, S., Doğan, S., & Yıldız, S. (2022). The Effect of Servant Leadership Behaviors of School Principals on Teachers’ Job Satisfaction. Journal of Education and Recreation Patterns (JERP), 3 (2), 01-20. DOI: https://doi.org/10.53016/jerp.v3i2.48

Kardeşoğlu Ersoy, M. (2020). İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Bireysel Profil Özellikleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Alınan Yer https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Korkmaz, G. ve Sadık, F. (2011). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Tutumlarının Sosyo-Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(1), 121-138.

Kömbeci, E.S. (2021). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuk Sevme Düzeyleri İle Öğretmenlik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Alınan Yer https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Kuşçu, Ö., Erbay, F., Acar, Ş. ve Gülnar, E. (2015). Analysıs Of Preschool Teacher Candıdates Attıtudes Towards The Teachıng Professıon Chıldren Lıkıng Status. The Journal of International Education Science, 3, 114-122. https://doi.org/10.16991/INESJOURNAL.48

Özkal, N. (2020). How Teacher Candıdates’ Fondness For Chıldren Predıcts Theır Teachıng Motıvatıon. Trakya University Journal of Social Science, 2(2), 885-898. https://doi.org/10.26468/trakyasobed.659062

Semerci, N. ve Semerci, Ç. (2004). Türkiye’de Öğretmenlik Tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(14), 137-146.

Şahin, Z.S. (2010). Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Tutumları ve Yeterlilik Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Alınan Yer https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Tabachnick, B.G., Fidell, L.S. ve Ullman J.B. (2007). Using Multivariate Statistics. Boston: Pearson.

Tarım, K. (2020). Sınıf Öğretmenlerinin Etik Yönelimleri, Demokratik Tutumları ve Mesleğe Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. (Yüksek Lisans Tezi). Alınan Yer https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Tural Büyük, E., Rızalar, S., Güdek Seferoğlu, E. ve Oğuzhan, E. (2014). Analysing Liking of Children and Parenting Attitudes of Nurses Working in Pediatric and Adult Clinics. The Journal of Pediatric Research, 1(3), 130-137. https://doi.org/10.4274/jpr.32032

Turan, İ. ve Yılmazer, A. (2019). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarında Çocuk Sevgisi. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, (10), 269-281. https://doi.org/10.18069/firatsbed.472005

Uğurlu, C. ve Polat, S. (2011). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (35), 68-74.

Ünişen, A. ve Demirel, N. (2018). Development Of The Attıtudes Scale Towards Teachıng Professıon For The Employed Teachers. Electronic Journal of Social Sciences, 17(67), 997-1013. https://doi.org/10.17755/esosder.336954

Üzüm, H. (2019). Evaluatıon Of The Relatıonshıp Between The Attıtudes of Physıcal Educatıon Teacher Candıdates Towards The Teachıng Professıon and The Factors That Are Effectıve In Theır Choıce of Teachıng Professıon. Social Sciences Studies Journal,5(40), 3928-3936. https://doi.org/10.26449/sssj.1636
DOI: https://doi.org/10.53016/jerp.v4i2.185

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The Journal of Education and Recreation Patterns © 2023 by The Journal of Education and Recreation Patterns is licensed under CC BY-NC-SA 4.0